1. Generelt & anvendelse

1a: En fremsendt aftale er at betragte som et tilbud, indtil denne er skriftligt accepteret af begge parter.

Parter defineres som Velata IT og kunden.

1b: Et tilbud fra Velata IT er gældende i 14 dage fra tilbuddets datering. Der tages forbehold for prisændringer, udsolgte vare og tastefejl.

1c: Velata IT salgs- og leveringsbetingelser tilsidesætter og erstatter alle eventuelle tidligere aftaler eller korrespondancer mv. om salg og levering. Betingelserne udgør parternes aftale i sin helhed og ingen ændring eller tilføjelse hertil kan ske uden anden parts skriftlige samtykke.

Velata IT’s salgs- og leveringsbetingelser danner derudover allonge til alle indgået kontrakter og aftaler.

1d: De almindelige vilkår, der er beskrevet nedenfor, vil være gældende mellem Velata IT og kunden, medmindre de skriftligt er fraveget ved anden aftale. Dette er gældende uagtet, hvad kunden måtte have skrevet i sin ordre eller godkendelse og uagtet specielle betingelser fremstillet af kunden, for eksempel i kundens generelle indkøbsbetingelser.

2. Priser & betaling

2a: Alle priser er opgivet i danske kroner eksklusive 25% moms og andre former for skatter og afgifter.

Priser, som måtte være nævnt i prislister, annoncer og lignende er kun vejledende og er at betragte som en opfordring til at afgive tilbud. Ved levering af IT-assistance efter tidsforbrug afregnes pr. påbegyndte time.

Priserne i aftalen er gældende for 12 måneder ad gangen og vil blive reguleret en gang årligt af Velata IT som følge af ændringer i omkostningsniveauet, priserne vil følge nettopris indekset, dog. min. 5 %.

Ved ekstraordinære prisstigninger på 3. parts licenser kan Velata IT med øjeblikkelig virkning ændre pris for de givne licenser. Dette skal dog dokumenters.

Velata IT har krav på godtgørelse af alle udlæg, der er afholdt i forbindelse med løsningen af opgaven, herunder udgifter til transport, ophold og forplejning. Alt salg foregår netto kontant, medmindre andet er skriftligt aftalt parterne imellem. I tilfælde af forsinket betaling har Velata IT ret til at påskrive morarenter af det forfaldne beløb samt opkræve et rykkergebyr. Rykkergebyr udgør kr. 100,‐. Rentetilskrivningen udgør 2 % pr. påbegyndt måned af det til enhver tid skyldige beløb.

2b: Konsulentbistand ydes indenfor normal åbningstid kl. 8.30 – 16.30 på alle hverdage og afregnes pr. påbegyndte time. Uden for normal arbejdstid afregnes pr. påbegyndte time + 100% oven i til enhver tid gældende timetakst samt et tilkaldegebyr på kr. 1.000, – ex. moms ved opkald til vores vagttelefon.

3. Installation & opsætning

3a: Medmindre anden skriftlig aftale foreligger, har kunden selv ansvaret for installationsforberedelser, herunder særskilt edb-stærkstrøm med samme jording til alle hardware enheder, leveret fra separat EL-gruppe. Netværkskabling med nødvendige net-udtag; et korrekt miljø der kan tilgodese krav til placering af udstyr samt udvikling af varme og støv; fremskaffelse af logins, softwareprogrammer, licensoplysninger og evt. kundens nødvendige tilstedeværelse. Velata IT er berettiget at fakturere for evt. ekstratid som følge af kundens manglende installationsforberedelser eller tilstedeværelse.

3b: Efter installation af system, samt applikationer/LOB påhviler det kunden, at opbevare licensbeviser, originale datamedier mv.

3c: Det er kundens ansvar at sørge for EDB-strømudtag på selvstændig gruppe i EL-tavle.

4. Microsoft online tjenester MCA (Microsoft Cloud Agreement)

Ved køb af produkter via Microsoft online tjenester (her under Microsoft 365) accepteres til en hver tid gældende vilkår for MCA. Disse vilkår kan findes via Microsoft Microsoft 365 hjemmeside.

4a: Velata IT kan på ingen måde drages til økonomisk eller på anden måde ansvarlige for tab af data, ordre, tabt arbejdsfortjeneste m.v. for Microsoft 365 tjenester som ikke er tilgængelige eller ved servernedbrud og hackerangreb eller på anden måde.

4b: Alle licenser købes for en periode af 12-måneder. Såfremt opsigelse ikke er modtaget 3 mdr. inden næste årsfornyelsesdato som er fastsat af Microsoft eller Velata IT’s licensdistributør, fornyes abonnementet automatisk for yderligere 12-måneder.

5. Hosted Desktop

5a: Kunden kan regulere i antallet af brugeradgange/licenser til Hosted Desktop med en måneds varsel.

Eksempel; opsiges en bruger i indv. måned er opsigelse, indv. måned + 1 måned.

Derudover følger betingelserne i specifik indgået kontrakt med kunden.

6. Kundens ansvar

Det er en forudsætning for konsulentbistandens udførelse:

• at kunden gør konsulenterne og øvrige kontaktpersoner bekendt med den for opgavens løsning relevante information

• at kunden frit stiller de nødvendige og lovlige arbejdspladser til rådighed for konsulenterne forsynet med IT kommunikations faciliteter m.v. efter konsulenternes nærmere anvisning
• at kunden medvirker til at tilrettelægge arbejdet og tildele ressourcer, således at konsulent-assistancen kan leveres som aftalt
• at kunden i det omfang, det er nødvendigt for opgavens løsning, giver konsulenterne den fornødne adgang til kundens IT-installation og databaser efter konsulenternes nærmere anvisning
• at kunden altid har sikret, at der er taget tilstrækkelig backup, således at kundens data til hver en tid let kan rekonstrueres
• at kunden har udpeget en medarbejder, der er berettiget til at indgå bindende aftaler på kundens vegne

Bevirker forhold, for hvilke kunden er ansvarlig, at den aftalte konsulentbistand ikke har kunnet leveres eller at den forsinkes, er Velata IT berettiget til at kræve vederlag for de konsulenter, der var disponeret til levering af konsulentbistanden samt de ekstraordinære ressourcer, som Velata IT har været nødt til at anvende som følge af forsinkelsen alene med fradrag for den fakturering til anden side, som Velata IT har været i stand til at foretage for disse konsulenter i samme periode.

Misligholder kunden i øvrigt aftalen om levering af konsulentbistand, er Velata IT berettiget til at kræve det fulde vederlag for konsulentbistanden betalt, uanset om omfanget af konsulentbistanden kun er anslået eller estimeret af Velata IT. Er der ikke anslået eller estimeret noget vederlag hhv. tidsforbrug, er Velata IT berettiget til et vederlag, der modsvarer det tidsforbrug, der sædvanligvis ville medgå til en opgave af denne karakter.

7. Betaling

7a: Alle priser er opgivet ex. 25 % moms, installation, og levering med mindre anden skriftlig aftale foreligger. Priser på konsulentydelser samt kørsel, kan til hver en tid ændres af Velata IT uden foregående information.

7b: Betalingsbetingelser er netto kontant – 8 dage.

7c: Ved manglende betaling ophæves alle garantier, herunder servicemål- og oppetid, responshastighed og eventuel ret til support, midlertidigt indtil 3 dage efter modtaget betaling. Endvidere har Velata IT, hvis der ikke er betalt efter udsendelse af INKASSOVARSEL ret til uden yderligere varsel, at lukke for Kundens adgang til produkterne. Adgang vil herefter første blive reetableret, når Kunden har betalt alle skyldige beløb og har forudbetalt for to måneder, hvoraf den ene måned skal tjene Velata IT som sikkerhed for fremtidige rettidig betaling. Hvis rettidig betaling herefter udebliver igen, har Velata IT uden varsel, ret til at lukke for Kundens adgang og modregne i forudbetalingen.”

7c: Ved udsendelse af rykkerskrivelser forbeholdes ret til at tilskrive et rykkergebyr på kr. 100,- pr. fremsendte rykker, samt 2 % rente pr. løbende mdr. Har betalingen ikke fundet sted efter 2. rykker, fremsendes Inkassovarsel hvorefter sagen vil blive overgivet til retslig inkassoinstans med ekstra omkostninger for kunden.

Ved inddrivelse til inkasso tillægges kr. 310,- i kompensationsgebyr overfor kunden.

8. Ansvar

Velata IT’s ansvar i tilfælde af fejl fra Velata IT’s side begrænses til afhjælpning af disse fejl. Velata IT kan i intet tilfælde belastes for kundens driftstab, tabt avance, tabte data og disses retablering, tab af goodwill, enhver økonomiske tab samt lignende indirekte eller direkte tab eller skade, som følge af opståede fejl og mangler, samt forsinkelser eller anden afvigelse i forbindelse med leverancer eller efterfølgende tillægsleverancer og leverancer af serviceydelser m.m. hverken økonomisk eller juridisk. Må kunden i forbindelse med leverancer påtage sig merudgifter som følge af Velata IT’s forsinkelse eller mangelfulde levering, skal dette skriftligt meddeles Velata IT, som herefter vil fremkomme med forslag til, hvorledes ulemperne kan afhjælpes eller eventuelt minimeres. kunden kan dog ikke gøre Velata IT ansvarlig for afholdelse af sådanne merudgifter, med mindre aftale herom skriftligt er indgået. Velata IT’s direkte og dokumenterede tab og meromkostninger i forbindelse med kundens eventuelle misligholdelser af en indgået ordre dækkes af kunden.

9. Fejl & mangler

9a: Kunden skal straks ved leveringen foretage en undersøgelse af leverancen fra Velata IT. Hvis kunden vil gøre opmærksom på en mangel skal kunden, straks efter manglen er opdaget give Velata IT skriftlig besked herom, samt beskrive hvori manglen består indenfor 8 hverdage.

9b: Efter Velata IT’s valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet eller ombyttet for sælgers regning inden for rimelig tid.

9c: Har kunden ikke indenfor 8 hverdage efter leveringsdato gjort opmærksom på manglen overfor Velata IT, kan kunden ikke senere gøre manglen gældende.

10. Fortrydelsesret

10a: Velata IT tager ikke varer retur, medmindre andet skriftlig er aftalt. Når et tilbud er accepteret, er aftalen indgået og bindende. Kunden kan ikke annullere i igangsatte ordre.

10b: Velata IT kan til enhver tid annullere igangsatte ordrer.

11. Reklamation

Der ydes 1 års reklamation på varekøb fra Velata IT fra købsdato mod fremvisning af købsfaktura medmindre andet fremgår af salgsfakturaen.

12. Force majeure

De følgende omstændigheder vil undtage Velata IT fra ansvar, hvis de forhindrer opfyldelse af aftalen eller gør udførelse unødvendig besværlig. Der er tale om force majeure, hvis Velata IT helt eller delvist er afskåret fra at opfylde sine leveringsforpligtelser på grund af for eksempel krig, oprustning, civil uro, terror, naturkatastrofer, strejker, arbejdsnedlæggelser, blokader, lockouts, mangel på leverandører af råvarer og/eller underleverandører på grund af force majeure hos disse, brand, strømudfald, edb‐virus eller anden ødelæggelse af Velata IT’s produktionsapparat og enhver anden ekstraordinær hændelse, som måtte forhindre eller begrænse Velata IT’s normale produktion, og som Velata IT ikke var klar over på tidspunktet for ordremodtagelsen. Velata’s IT undtagelse for ansvar er ensbetydende med, at Velata IT straks underretter kunden om, enhver form for force majeure inklusive årsag og tid forhindringen forventes af tage. Hvis forsinkelsen, som et resultat af force majeure, forventes at vare længere end tre uger, har såvel Velata IT som kunden ret til at opsige aftalen inden tre dage fra meddelelsen, uden at en sådan opsigelse kan anses for at være et brud på aftalen.

13. Tvister

Enhver uoverensstemmelse afgøres endelig og med bindende virkning efter danske retsregler ved retten i Roskilde. Der opretholdes fuld gensidig fortrolighed mellem parterne omkring uoverens¬stemmelser og tvistigheder.